True

Condicions Generals de Compra

Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web www.printink.cat, propietat de BASICMATICA, d’ara endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també a l’Avís Legal d’aquesta web.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L´acceptació d´aquest document comporta que l´USUARI:

Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.

És una persona amb prou capacitat per contractar. Assumeix totes les obligacions disposades aquí.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països on envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és BASICMATICA, amb domicili social al c/ Mare de les Aigües, 23 – 08206 Sabadell (Barcelona), NIF B67197095 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 938545831.

I d’un altre, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al

PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser més gran i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada a l’Avís legal ia la Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que d’acord amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:

1. Clàusules generals de contractació.

2. Enviament de comandes.

3. Dret de desistiment.

4. Reclamacions.

5. Força major.

6. Competència.

7. Generalitats de loferta.

8. Preu i termini de validesa de loferta.

9. Despeses de transport.

10. Forma de pagament, despeses i descomptes.

11. Procés de compra.

12. Garanties aplicables.

13. Garanties i devolucions.

14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d’una estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda o activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA, segons la destinació designada lliurement per l’USUARI.

Manca d’execució del contracte a distància

Les dates o terminis de lliurament s’entenen aproximades, i no constitueix el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagués realitzat el lliurament de la mercaderia, transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de limport total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI podrà reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en allò que excedeixin de aquesta quantitat.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 1 i 3 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament escollida. Aquest terme s’entén sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda, a partir de l’expedició de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

En cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sinó una activació d’uns serveis, sent aquests directament descarregats del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament a l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per fer aquesta descàrrega.

En cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sinó una activació d’uns serveis, sent aquests directament descarregats del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament a l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per fer aquesta descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). El producte s’haurà de retornar al seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei, des del mateix dia d’activació i/o descàrrega del servei.

El dret de desistiment no es podrà aplicar en els casos següents:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2. Si els embalatges del producte no són els originals o no es troben en perfecte estat. L’embalatge original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre aquest.

3. Quan el producte estigui obert sense demostrar-se que no s’hagi fet servir.

4. A les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal o desprecintades per l’USUARI després de l’entrega física.

5. Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.

6. En el subministrament de productes el preu dels quals depèn de fluctuacions del mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.

7. En el subministrament de productes confeccionats d’acord amb les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.

8. En el subministrament de productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, per correu electrònic ainfo@printink.cat,indicant el número de factura o comanda corresponent.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa el més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: BASICMATICA, c/ Mare de les Aigües, 23 – 08206 Sabadell (Barcelona)

Telèfon: 938545831

Correu electrònic: info@printink.cat

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s’entenen sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de BASICMATICA o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en el cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte no inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran a la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podreu comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 938545831 o per correu electrònic a l’adreça info@printink.cat

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.

La tarifa de transport aplicada és la següent:

Fins a 150€: 7€
Superior a 150€: ports gratuïts

10. FORMES DE PAGAMENT

El PRESTADOR possibilita les formes següents per efectuar el pagament d’una comanda:

Transferència bancària : la comanda es començarà a produir quan s’hagi rebut el pagament.

Targeta de crèdit

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es calcularan els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per les dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.

2. – Comprovació de la direcció d’enviament.

3. – Selecció de la forma de pagament.

4. – Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o entrega aproximada.

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari a la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, d’acord amb els criteris i condicions descrits al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contracte

1. Llevat de prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun no sigui aplicable:

a) S’ajustin a la descripció i qualitats manifestades per BASICMATICA.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de BASICMATICA en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per BASICMATICA.

2. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la manca de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa al contracte de compravenda i hagi estat realitzada per BASICMATICA o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error a les instruccions d’instal·lació.

3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la subscripció del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats per l’USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR i drets de l’USUARI

BASICMATICA respondrà davant de l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte. BASICMATICA reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu ia la resolució del contracte.

De conformitat amb larticle 6 del Codi Civil, qualsevol renúncia prèvia dels drets de lUSUARI o actes realitzats en frau seran nuls.

III) Reparació i substitució dels productes

1. Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a BASICMATICA l’opció triada, les dues parts s’hauran d’atenir. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que disposa l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.

2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a BASICMATICA costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per a l’USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del producte La reparació i la substitució s’ajustaran a les regles següents:La reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas:

a) Seran gratuïtes per a l’USUARI.

Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

b) Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tingueren per a l’USUARI.

c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què fa referència l’article VII. El període de suspensió començarà des que l’USUARI posi el producte a disposició de BASICMATICA i conclourà amb el lliurament a l’USUARI del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, BASICMATICA respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin al producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.

d) La substitució suspèn els terminis a què fa referència l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut serà aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.

e) Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la substitució, dins dels límits establerts a l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de larticle V.

f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte de conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació del mateix, dins dels límits establerts a l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte als termes dels articles V i VI.

g) L’USUARI no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per a l’USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui de poca importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte, i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i tribunals més propers a la població de Sabadell (Espanya)

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.